Logo
  • Une halte pour le coeur et l'esprit

  • La maison de mon coeur ouvert à tous!

  • Venez et voyez!

  • La maison de mon coeur ouvert à tous!

  • silence....

Bienvenue

Bienvenue!

Un Foyer de Charité :  Pourquoi ? Pour qui ?  

 

Les Foyers de Charité sont une œuvre internationale catholique qui participe à la Nouvelle Évangélisation par la prédication de retraites spirituelles de formation chrétienne, ouverte à tous. Nés en1936, sous l’impulsion de Marthe Robin et du père Georges Finet, ils regroupent des hommes et des femmes vivants en communauté avec comme premier responsable, un prêtre, le père du Foyer.

 

Par leur vie de travail et leur prière, ils construisent un Foyer de Lumière, de Charité et d’Amour, selon l’enseignement du Christ Prêtre, Prophète et Roi.

 

« Les Foyers donnent un enseignement doctrinal et spirituel authentique, dans  un climat de silence, de charité, de dévotion mariale, qui ouvre les âmes à la conversion, approfondit leur vie avec Dieu à l’apostolat » (Pape Paul VI, 1975)

 

Fwaye Charite'a:  Poukisa?  Pou ki moun?

 

Fwaye Charite yo se yon zèv ki sou tout tè’a (entènasyonal) Katolik li patisipe nan Nouvo Evanjelizsyon’an gras a retrèt espirityèl pou fomasyon Kretyen yo. Li louvri pou tout moun.  Li pran nesans nan ane 1936 sou  Marthe Robin epi pè Goerges Finet. Se yon Kominote fi ak gason k’ap viv an  fanmi avèk yon pè ki responsab, se pè Fwaye’a.

 

 Gras a lapriyè yo ak lavi travay yo, yo chèché bay sou tè-a yon témouayaj Limyè, Charite, ak renmen, dapre gran mesaj Jezu-Kri ki Woua, Pwofèt ak Pè.

 

« Fwaye Charite yo bay yon lansèyman ki korèk sou doktrin Legliz la ak sou jan moun viv dapre sa Lespri Sen’an mande yo. Sa fèt nan yon anbians silans, Charité ak devosyon pou Manman Mari k’ap louvri kè yo pou yo transfome, pou ede Lespri yo antre fon nan lavi Bondye, yo pouse moun yo vi’n apot pi plis » (Pap  Paul VI, 1975)

Remonter